Komisje Rady Nadzorczej

Komisje Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jastrzębska Maria 
 • Członek - Koprowska-Latoń Dorota
 • Członek - Knapik Dariusz
 • Członek - Rudzki Marek

Zakres działalności Komisji Rewizyjnej:

 1. Badanie i ocena:
  1. planów finansowych oraz innych projektów planów i sprawozdań Zarządu dotyczących gospodarki funkcjonowania SM „Mistrzejowice”, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą,
  2. okresowych sprawozdań finansowych i realizacji zadań gospodarczych SM „Mistrzejowice”,
  3. wykonania przez SM „Mistrzejowice” jej zadań gospodarczych, pod katem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  4. stanu realizacji przez Zarząd wniosków Walnego Zgromadzenia oraz wniosków polustracyjnych,
  5. stanu realizacji przez Zarząd wniosków i uchwał Rady Nadzorczej SM „Mistrzejowice”,
  6. skuteczności egzekucji przez Zarząd zaległości czynszowych.
 2. Prowadzenie kontroli celowych na zlecenie Rady Nadzorczej SM „Mistrzejowice”.
 3. Prowadzenie czynności nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowego dziania i nieobjętych wcześniejszych harmonogramem pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

 • Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej -  Dziugan Monika
 • Członek - Grabowska Maria 
 • Członek - Lampart Beata 

Zakres działalności Komisji Organizacyjno-Samorządowej:

 1. Rozpatrywanie i opiniowanie projektów regulaminów i innych aktów prawnych regulujących działalność Spółdzielni, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
 2. Uczestniczenie w opracowaniu regulaminów pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji.
 3. Dokonywanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Spółdzielni, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tych sprawach.
 4. Opiniowanie, kierowanych do Rady Nadzorczej, wniosków Zarządu w sprawach pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie.
 5. Opiniowanie spraw mieszkaniowych i członkowskich kierowanych do Rady Nadzorczej przez Zarządczłonków Spółdzielni.
 6. Udział w rozwiązywaniu sporów powstałych w sprawach lokatorskich.
 7. Współdziałanie z pozostałymi Komisjami w opiniowaniu planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej oraz w dokonywaniu okresowych ocen realizacji tych planów.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Komisja Techniczno-Eksploatacyjna

 • Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej -  Opara-Buławska Mirosława 
 • Członek - Kupińska Karolina 
 • Członek - Śliwa Urszula 
 • Członek - Dolata Mirosław 

Zakres działalności Komisji Techniczno-Eksploaracyjnej:

 1. Opiniowanie projektów planów wieloletnich, rocznych i okresowych, działalności Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, oraz remontów i konserwacji oraz budowy nowych obiektów.
 2. Opiniowanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni przedkładanych Radzie Nadzorczej w zakresie remontów i gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.
 3. Rozpatrywanie materiałów dotyczących planów remontów i terminów ich realizacji.
 4. Sprawdzanie stanu techniczno-sanitarnego budynków i urządzeń osiedlowych należących do zasobów Spółdzielni.
 5. Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i remontowo-konserwacyjnych w czasie ich realizacji oraz po ich wykonaniu.
 6. Opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni a dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.
 7. Opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań, zażaleń i skarg dotyczących spraw technicznych gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.
 8. Uczestniczenie w przetargach na roboty, dostawy i usługi w charakterze obserwatora reprezentującego Radę Nadzorczą.
 9. Udział w odbiorach robót budowlanych i remontowo-konserwacyjnych po wyznaczeniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w charakterze obserwatora z prawem wnoszenia uwag dotyczących robót podlegających odbiorowi.
 10. Kontrola decyzji Zarządu Spółdzielni, które nie są przedmiotem działania innych Komisji Rady Nadzorczej.
 11. Prowadzenie działań nieujętych w planie pracy Komisji a zleconych przez Radę Nadzorczą SM „Mistrzejowice”.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"

os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasz FanPage